DANE REJESTROWE


Central European Aggregates Spółka Akcyjna

ul. Ciepłownicza 54
31-574 Kraków
NIP 7282677207
REGON 100447637

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000295267. Przedmiotem przeważającej działalności Central European Aggregates S.A. zgodnie z wpisem w KRS jest księgowanie wszelkiego rodzaju transakcji gospodarczych, wykonywane na zlecenie; sporządzanie sprawozdań i bilansów finansowych; przygotowywanie dokumentów o dochodach osób i firm w celach podatkowych (PKD 69.20.Z).

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI WG PKD


41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad.

43.1 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę.

64.20.Z Działalność holdingów finansowych.

64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.

66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.

68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.

69.20.Z Księgowanie wszelkiego rodzaju transakcji gospodarczych, wykonywane na zlecenie; sporządzanie sprawozdań i bilansów finansowych; przygotowywanie dokumentów o dochodach osób i firm w celach podatkowych.

70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych.

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.