KAPITAŁ ZAKŁADOWY


Wysokość kapitału zakładowego: 500 000 zł.

Liczba wyemitowanych akcji: 500 000.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 zł.

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 500 000 zł.

Jedyny akcjonariusz: SPD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.  

 

DEMATERIALIZACJA AKCJI


W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Central European Aggregates Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Ciepłowniczej 54, 31-574 Kraków, KRS 0000295267 (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać klikając tutaj lub pisząc na adres biuro@cea-sa.pl. Kolejne wezwania do złożenia akcji w spółce znajdą Państwo w Ogłoszeniach i informacjach dla akcjonariuszy.

 

REJESTR AKCJONARIUSZY


W dniu 24 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Central European Aggregates S.A. uchwałą nr 12 wybrało Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, REGON 140871261, NIP 1070006735, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000274307, jako podmiot uprawniony do prowadzenia rejestru akcjonariuszy spółki.

Zobacz Uchwałę nr 12 ZWZ z 24 lipca 2020 r. w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki.

OGŁOSZENIA I INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY


Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji
27.01.2021 pobierz PDF | rozmiar 429 KB

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji
04.01.2021 pobierz PDF | rozmiar 461 KB

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
08.12.2020 pobierz PDF | rozmiar 429 KB

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
23.10.2020 pobierz PDF | rozmiar 429 KB

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji
30.09.2020 pobierz PDF | rozmiar 429 KB